Thể loại: Giọng giã bạn

Xin ra về

Nghệ sĩ:

...

Kẻ Bắc người Nam

Nghệ sĩ:

Kẻ Bắc í ơ ơ ơ người Nam, quan họ trở í ơ ơ ra về. Bây giờ, kẻ Bắc í ơ Nam...

Người ở đừng về

Nghệ sĩ:

Chuông vàng gác i cửa í ì i í i Nay có ó o mấy tam nay ở ớ tam quan là Đêm í ơ nằm...

Chia Rẽ Đôi Nơi

Nghệ sĩ: ,

Bây giờ chia rẽ đôi nơi để kẻ về tình chung, tình chung giăng là người ở để...

Người ở đừng về

Nghệ sĩ:

Nữ: Em về em vẫn í ì i í i Nay có ó o mấy khóc ơ nay ở ớ khóc thầm là Đôi í...

Nhớ mãi khôn nguôi (karaoke)

Nghệ sĩ:

Bỉ: Nhớ mãi mà khôn có nguôi, Quan họ trở ra à về. Tấm i lòng …em tưởng nhớ...

Liên khúc giã bạn

Nghệ sĩ:

Chuông vàng gác cửa tam quan Chuông vàng gác i cửa i ì i í i Nay có ó o mấy tam nay ở...