Nhạc sĩ sĩ: Dân ca Bắc Bộ

Ba quan

Nghệ sĩ:

Vi deo thực hiện năm 2010 Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i, Có về là về...

Ba quan

Nghệ sĩ:

Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,Có về là về với hội có gái ngoan gái...

Ba quan mời trầu

Nghệ sĩ:

Dân ca đồng bằng Bắc Bộ Ba quan i một chiếc là chiếc thuyền nan i,Có về là về...

Bèo dạt mây trôi

Nghệ sĩ:

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...

Bèo dạt mây trôi

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...

Bèo dạt mây trôi

Nghệ sĩ:

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...

Bèo dạt mây trôi – VietNam Idol 2010

Bèo dạt mây ì i trôi, chốn xa xôi Anh ơi em vẫn đợi bèo dạt. Mây í ì i… trôi...

Lý giao duyên

Nghệ sĩ:

Lý giao duyên Dân ca Quan họ lời cổ ST: Hữu Duy – Admin: yêu một Bắc Ninh Trăm...